Izaberite stranicu

Rešenja za enterprise i javni sektor

Savremena preduzeća u značajnoj meri zavise od planski, kvalitetno i efikasno organizovane IT službe. U cilju optimalne raspodele postojećih resursa u okviru preduzeća, Positive je razvio set usluga koje pružaju pomoć zaposlenim u IT sektoru preduzeća, baveći se procesima za koje postoji potreba, a prepuštajući zaposlenima u IT sektoru mogućnost da se bave razvojnim ili drugim projektima koji su u interesu napretka preduzeća. Na ovaj način, sinergijom zaposlenih u IT sektoru preduzeća i Positive-a, omogućena je istinska digitalna transformacija i unapredjenje poslovnih procesa preduzeća baziranih na IT podršci. Positive sve svoje usluge vrši u skladu sa ISO standardima, naročito u oblasti organizacije, bezbednosti i kontinuiteta poslovanja, primenjujući u svom radu i najbolje prakse ITIL standarda . Positive pruža usluge u svim fazama razvoja poslovnih procesa, od modelovanja i reinženjeringa, preko uskladjivanja sa ISO standardima 9001, 27001, 20000-1 i 22301, do pomoći u modelovanju potreba integrisanog informacionog sistema. Obezbeđuje zatim, sve potrebne elemente infrastrukture, kao i stručnu pomoć pri donošenju ključnih odluka u pomenutim oblastima.

01

Cyber security

Definisanje bezbednosnih procedura i isporuka bezbednosnog softvera i hardvera u cilju zaštite podataka od malicioznih upada.

02

Data centar reinženjering

Sa napretkom data centara došlo je i do potrebe da se okruženje, u kojima se ovi serveri nalaze, unapredi sa ciljem da se obezbedi stabilan, neometan i neprekidan rad svih servera u data centru i da se time korisnicima obezbedi kontinualan pristup podacima i mehanizmima za njihovu obradu.

03

Data Loss Prevention

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

04

Etički haking

„Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

05

Implementacija rešenja i migracija serverskih i desktop platformi

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.

06

Integracija računarske opreme

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

07

Projektovanje računarskih mreža i informacionih sistema

Da bi lokalne računarske mreže mogle da zadovolje rastuće potrebe informacionih sistema, neophodno je da budu projektovane tako da mogu bez problema da omoguće kako dodavanje novih korisnika tako i dodavanje novih servisa.

08

Software asset management

Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije. U uslovima tržišta u Srbiji, najčešće prednosti za kompaniju koja koristi ovu uslugu su provera legalnosti softvera u upotrebi i optimizacija vrste programskih paketa i broja licenci, na način na koji je moguće ostvariti značajnu uštedu bez uticaja na kvalitet poslovnih procesa kompanije.

09

Analiza stanja informacionog sistema

Kompanije, bez obzira na svoju veličinu, smatraju svoj informacioni sistem kao neodvojivi deo poslovnih procesa, značajnih za uspeh u poslovanju. Savremeni informacioni sistemi predstavljaju okvir, infrastrukturu za podršku evidenciji, nadzoru i poslovnom planiranju u donošenju svakodnevnih odluka. Informacioni sistem predstavlja izuzetno značajnu komponentu svakog poslovnog sistema i mora da prati, ali i predviđa i predvodi razvoj ostalih komponenti poslovanja.

10

BIS (Bezbednost Informacionih Sistema)

Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

11

Biznis proces modeling i reinženjering

Business Process Modeling – BPM je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati

12

Kontinualno upravljanje kvalitetom

Positive je kao kompanija lider u pružanju IT usluga, rano prepoznala značaj organizacije svog poslovanja u skladu sa primenjivim standardima kvaliteta.

13

Obuke u oblasti kvaliteta i informacionih tehnologija

Podizanje nivoa znanja i razumevanja informacionog sistema i poslovnih procesa kroz radionice sa zaposlenima.

14

Edukacija IT administratora

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

15

Edukacija zaposlenih

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

16

Unapređenje vizuelnog identiteta

Korporativni identitet značajan za svaku kompaniju koja svoje usluge plasira ka auditorijumu

17

Home radno mesto

Koncipirali smo uslugu HOME RADNO MESTO koja omogućava EFEKTIVNOST i PRODUKTIVNOST poslovanja uz BEZBEDNOST podataka i odloženo plaćanje. Menadžment kompanije Positive, učestvovao je u radnoj grupi oformljenoj od strane Privredne Komore Srbije, u cilju kreiranja mera za pomoć privrednim subjektima.