Select Page

Analiza stanja informacionog sistema

Analiza postojećeg stanja i mogućnosti razvoja informacionog sistema u skladu sa poslovnim procesima.

Kompanije, bez obzira na svoju veličinu, smatraju svoj informacioni sistem kao neodvojivi deo poslovnih procesa, značajnih za uspeh u poslovanju. Savremeni informacioni sistemi predstavljaju okvir, infrastrukturu za podršku evidenciji, nadzoru i poslovnom planiranju u donošenju svakodnevnih odluka. Informacioni sistem predstavlja izuzetno značajnu komponentu svakog poslovnog sistema i mora da prati, ali i predviđa i predvodi razvoj ostalih komponenti poslovanja.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika. Dokumentom se konstatuje postojeće stanje informacionog sistema, usklađenost sa postojećim poslovnim procesima, infrastrukturna opremljenost, stanje informacione opreme (servera, računara, perifernih uređaja), računarske mreže, komunikacije sa eksternim okruženjem (internet, e mail), stanje sistemskog i aplikativnog softvera, stepen obučenosti IT osoblja, osnovne bezbednosne postavke i ostale činjenice značajne za funkcionisanje informacionog sistema.

Cilj dokumenta „Analiza stanja informacionog sistema“ je i kreiranje nedostajuće ili nekompletne dokumentacije koja predstavlja temelj stabilnosti i mogućnosti razvoja informacionog sistema.  Zahvaljujući ovoj analizi, stvaraju se uslovi da se, u saradnji sa Positive-om, radi planski i organizovano, što omogućuje značajne uštede u ceni eksploatacije informacionog sistema i efikasnije korišćenje radnog vremena zaposlenih.

Povezane usluge

Računarska mreža u današnjem smislu te reči daleko je prevazišla povezivanje računara u jednom objektu zarad međusobne komunikacije. Potrebe savremenog poslovanja prevazišle su razliku u komunikaciji sa lokalnim serverom ili nekom uslugom koja se izvršava negde daleko od nas na nama nepoznatoj lokaciji. Međusobna povezanost na nivou lokalne računarske mreže (LAN) ili šire (WAN) neophodni su za normalno svakodnevno obavljanje sve većeg broja poslova.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

8 + 2 =