Izaberite stranicu

Analiza stanja informacionog sistema

Analiza postojećeg stanja i mogućnosti razvoja informacionog sistema u skladu sa poslovnim procesima.

Kompanije, bez obzira na svoju veličinu, smatraju svoj informacioni sistem kao neodvojivi deo poslovnih procesa, značajnih za uspeh u poslovanju. Savremeni informacioni sistemi predstavljaju okvir, infrastrukturu za podršku evidenciji, nadzoru i poslovnom planiranju u donošenju svakodnevnih odluka. Informacioni sistem predstavlja izuzetno značajnu komponentu svakog poslovnog sistema i mora da prati, ali i predviđa i predvodi razvoj ostalih komponenti poslovanja.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika. Dokumentom se konstatuje postojeće stanje informacionog sistema, usklađenost sa postojećim poslovnim procesima, infrastrukturna opremljenost, stanje informacione opreme (servera, računara, perifernih uređaja), računarske mreže, komunikacije sa eksternim okruženjem (internet, e mail), stanje sistemskog i aplikativnog softvera, stepen obučenosti IT osoblja, osnovne bezbednosne postavke i ostale činjenice značajne za funkcionisanje informacionog sistema.

Cilj dokumenta „Analiza stanja informacionog sistema“ je i kreiranje nedostajuće ili nekompletne dokumentacije koja predstavlja temelj stabilnosti i mogućnosti razvoja informacionog sistema.  Zahvaljujući ovoj analizi, stvaraju se uslovi da se, u saradnji sa Positive-om, radi planski i organizovano, što omogućuje značajne uštede u ceni eksploatacije informacionog sistema i efikasnije korišćenje radnog vremena zaposlenih.

Povezane usluge

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.

Modelovanje poslovnih procesa (Business Process Modeling – BPM) je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati.

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

9 + 13 =