Izaberite stranicu

Politika bezbednosti informacija

Positive  ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2013.

Organizacija shvata da je bezbednost informacija od esencijalne važnosti na putu osiguranja kontinuiteta poslovanja organizacije, što se ostvaruje kroz prevenciju incidenata po bezbednosti informacija i smanjenje potencijalnih uticaja na poslovne procese. Sistem menadžmenta bezbednošću informacija predstavlja sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i neprekidnom poboljšanju su usklađene sa relevantnom zakonskom regulativom.

Organizacija uspostavlja politiku sistema menadžmenta bezbednošću informacija kako bi zaštitila informacionu i intelektualnu svojinu od mogućih eksternih, namernih ili nenamernih opasnosti.

U smislu obezbeđenja informacione sigurnosti, osigurali smo integritet informacija i obezbedili da postojeći informacioni sistemi, informacije i drugi podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Obezbedili smo nesmetan pristup i dostupnost svih informacija potrebnih za odvijanje poslovnih procesa.

Sistemom menadžmenta bezbednošću informacija upravljamo svesni važnosti i značaja uticaja bezbednosti informacija na poslovne partnere.

Rukovodstvo daje punu podršku ostvarenju Politike sistema menadžmenta bezbednošću informacija, obavezujući zaposlene na aktivno učešće u implementaciji i podizanju nivoa bezbednosti informacija.

Politika sistema menadžmenta bezbednošću informacija je istaknuta na internom portalu i vidnom mestu u kancelariji direktora. Politika je saopštena svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je obavezujuća za sve zaposlene.

Novi Sad,  dec 2016.
Direktor: Miljan Radanović

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

7 + 11 =