Izaberite stranicu

Politika kvaliteta

MISIJA KOMPANIJE POSITIVE JE POVEĆANJE POSLOVNIH PERFORMANSI KORISNIKA.

VIZIJA KOMPANIJE POSITIVE JE OPREDELJENJE DA OPTIMALNIM ULAGANJIMA U SVE RESURSE I KVALITET PROCESA, OBEZBEDI TRAJAN OPSTANAK I RAZVOJ, ODNOSNO ISPUNJENJE CILJEVA KVALITETA.

POSITIVE BRINE O KORISNIKU I SVOJIM DELOVANJEM DOVODI INTERESE OBE STRANE U POTPUN SKLAD. POSITIVE I KORISNICI SU PARTNERI.

Praćenje potreba korisnika za različitim IT uslugama, kontinuirano obučavanje i inovativni pristup IT sistemima korisnika jesu aktivnosti koje POSITIVE svakodnevno sprovodi u praksi poštujući stroge kriterijume. Ovi principi predstavljaju značajan preduslov za svakodnevno poslovanje u skladu sa misijom i vizijom kompanije POSITIVE.

Zaposleni u kompaniji, ulažu svakodnevne napore da razvoj i uvođenje novih usluga obavljaju prema važećim standardima upravljanja IT uslugama i najboljom poslovnom praksom, u svemu u skladu sa ovom politikom i zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom u primeni.

Politika kvaliteta daje okvir poslovnom sistemu kompanije POSITIVE za stalno održavanje i unapređivanje nivoa kvaliteta poslovanja sa ciljem postizanja vrhunskog kvaliteta usluga koje pruža.

Rukovodstvo kompanije POSITIVE je obavezno da održava i unapređuje efektivnost i efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom kroz cikluse utvrđivanja ciljeva, preispitivanja postignutog, preispitivanja i redefinisanja ciljeva po potrebi i daljeg delovanja u skladu sa redefinisanim ciljevima. Pažnja se posvećuje zaštiti zdravlja zaposlenih, čovekove okoline, kao i zaštiti poverljivosti i integriteta podataka naših korisnika.

Rukovodstvo redovno preispituje politiku kvaliteta i dokumentaciju sistema u celini. Svojim de­lovanjem trajno se brine o ostvarenju neprekidnih ciklusa upravljačkih i izvršnih aktivnosti kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu uslugu, čime se obezbeđuje opstanak, razvoj kompanije POSITIVE i zadovoljenje interesa, potreba i želja svih zainteresovanih strana.

Utvrđeni principi politike kvaliteta kompanije POSITIVE:

 • Pružanje kvalitetnih usluga, koje u potpunosti zadovoljava zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, je stalni cilj i poslovni prioritet svih aktivnosti kompanije POSITIVE,
 • Dosledna primena i stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 čini preduslov postizanja poslovnih ciljeva,
 • Obezbeđenje kvalitetne usluge uz istovremeno osvajanje novih tržišta i povišenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, težnja za ostvarenjem partnerskog, obostrano korisnog odnosa sa svim korisnicima i dobavljačima,
 • Odgovornost svih zaposlenih za primenu propisane dokumentacije kompanije POSITIVE i postizanje traženog kvaliteta usluga koje pruža,
 • Interne provere, rešavanje neusaglašenosti, sprovođenje korektivnih i preventivnih mera i redovna preispitivanja sistema su alati rukovodstva kompanije POSITIVE za poboljšavanje sistema
 • Redovne obuke zaposlenih obezbeđuju kompetentno i kvalitetno poslovanje i postizanje ciljeva kvaliteta.
 • Positive je potpuno posvećen uvođenju novih proizvoda i usluga. Inovacione sposobnosti konstantno razvijamo, podstičemo i unapređujemo u saradnji sa strateškim partnerima. Razvoj strateških partnerstava je sastavni deo koncepta inovativnosti i razvoja.
 • Jasno definisanim ciljevima marketinških aktivnosti upoznati smo sa očekivanjima korisnika i našim delovanjem možemo doprineti zadovoljstvu korisnika uslugama.
 • Posebna briga posvećena je zaštiti poverljivosti i integriteta podataka naših klijenata.
 • Kroz naše programe vodi se i neprekidna briga o zaštiti čovekove okoline i održivom razvoju.
 • Positive posvećuje punu pažnju uređenju bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

8 + 12 =