Izaberite stranicu

Politika kvaliteta

MISIJA KOMPANIJE POSITIVE JE POVEĆANJE POSLOVNIH PERFORMANSI KORISNIKA.

VIZIJA KOMPANIJE POSITIVE JE OPREDELJENJE DA OPTIMALNIM ULAGANJIMA U SVE RESURSE I KVALITET PROCESA, OBEZBEDI TRAJAN OPSTANAK I RAZVOJ, ODNOSNO ISPUNJENJE CILJEVA KVALITETA.

POSITIVE BRINE O KORISNIKU I SVOJIM DELOVANJEM DOVODI INTERESE OBE STRANE U POTPUN SKLAD. POSITIVE I KORISNICI SU PARTNERI.

Praćenje potreba korisnika za različitim IT uslugama, kontinuirano obučavanje i inovativni pristup IT sistemima korisnika jesu aktivnosti koje POSITIVE svakodnevno sprovodi u praksi poštujući stroge kriterijume. Ovi principi predstavljaju značajan preduslov za svakodnevno poslovanje u skladu sa misijom i vizijom kompanije POSITIVE.

Zaposleni u kompaniji, ulažu svakodnevne napore da razvoj i uvođenje novih usluga obavljaju prema važećim standardima upravljanja IT uslugama i najboljom poslovnom praksom, u svemu u skladu sa ovom politikom i zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom u primeni.

Politika kvaliteta daje okvir poslovnom sistemu kompanije POSITIVE za stalno održavanje i unapređivanje nivoa kvaliteta poslovanja sa ciljem postizanja vrhunskog kvaliteta usluga koje pruža.

Rukovodstvo kompanije POSITIVE je obavezno da održava i unapređuje efektivnost i efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom kroz cikluse utvrđivanja ciljeva, preispitivanja postignutog, preispitivanja i redefinisanja ciljeva po potrebi i daljeg delovanja u skladu sa redefinisanim ciljevima. Pažnja se posvećuje zaštiti zdravlja zaposlenih, čovekove okoline, kao i zaštiti poverljivosti i integriteta podataka naših korisnika.

Rukovodstvo redovno preispituje politiku kvaliteta i dokumentaciju sistema u celini. Svojim de­lovanjem trajno se brine o ostvarenju neprekidnih ciklusa upravljačkih i izvršnih aktivnosti kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu uslugu, čime se obezbeđuje opstanak, razvoj kompanije POSITIVE i zadovoljenje interesa, potreba i želja svih zainteresovanih strana.

Utvrđeni principi politike kvaliteta kompanije POSITIVE:

 • Pružanje kvalitetnih usluga, koje u potpunosti zadovoljava zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, je stalni cilj i poslovni prioritet svih aktivnosti kompanije POSITIVE,
 • Dosledna primena i stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 čini preduslov postizanja poslovnih ciljeva,
 • Obezbeđenje kvalitetne usluge uz istovremeno osvajanje novih tržišta i povišenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, težnja za ostvarenjem partnerskog, obostrano korisnog odnosa sa svim korisnicima i dobavljačima,
 • Odgovornost svih zaposlenih za primenu propisane dokumentacije kompanije POSITIVE i postizanje traženog kvaliteta usluga koje pruža,
 • Interne provere, rešavanje neusaglašenosti, sprovođenje korektivnih i preventivnih mera i redovna preispitivanja sistema su alati rukovodstva kompanije POSITIVE za poboljšavanje sistema
 • Redovne obuke zaposlenih obezbeđuju kompetentno i kvalitetno poslovanje i postizanje ciljeva kvaliteta.
 • Positive je potpuno posvećen uvođenju novih proizvoda i usluga. Inovacione sposobnosti konstantno razvijamo, podstičemo i unapređujemo u saradnji sa strateškim partnerima. Razvoj strateških partnerstava je sastavni deo koncepta inovativnosti i razvoja.
 • Jasno definisanim ciljevima marketinških aktivnosti upoznati smo sa očekivanjima korisnika i našim delovanjem možemo doprineti zadovoljstvu korisnika uslugama.
 • Posebna briga posvećena je zaštiti poverljivosti i integriteta podataka naših klijenata.
 • Kroz naše programe vodi se i neprekidna briga o zaštiti čovekove okoline i održivom razvoju.
 • Positive posvećuje punu pažnju uređenju bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih.