Izaberite stranicu

Politika upravljanja uslugama

Positive uvodi standard ISO IEC 20000-1:2011 Informacione tehnologije – Menadžment uslugama u cilju dokumentovanju svojih usluga, analiza i unapređenja sa ciljem boljeg pozicioniranja na tržištu.

Kroz implementaciju standarda uvode se jasne definicije svih faza razvoja i pružanja usluge u cilju uspostavljanja jačeg partnerskog odnosa sa svojim korisnicima i dobavljačima kroz stalni rast zadovoljstva svih zainteresovanih strana.

Uspostavljajući dokumentovan sistem u skladu sa zahtevima standarda šalje se jasna poruka korisnicima da će dobiti uslugu koju očekuju sa svim definisanim parametrima i na nivou koji je jasno definisan.

Postavljanjem poslovnih procesa kao osnove realizacije usluge izgrađuje se i stalno unapređuje sistem koji je okrenut ka korisniku.

Na ovaj način rukovodstvo je uspostavilo i kroz dokumentovane procedure jasno pokazuje svim zainteresovanim grupama i učesnicima u realizaciji usluga da će svaka usluga biti uspostavljena, održavana i unapređivana u skladu sa ovom Politikom i Ciljevima SMS.

Kroz SMS organizacija jasno preuzima odgovornost za realizaciju usluge u kojoj su uključene i spoljne strane kao saradnici u realizaciji usluge.

Cilj izgradnje sistema upravljanja uslugama je uspostavljanje sistema koji isporučuje uslugu koja povećava zadovoljstvo korisnika isporukom usluge koja u potpunosti ispunjava njegova očekivanja i jasno definisane karakteristike.

U cilju stalnog praćenja realizacije usluge organizacija je uspostavila proceduru komunikacije sa učesnicima u realizaciji usluge i sa korisnicima u cilju prikupljanja svih zahteva u cilju stalnog poboljšavanja usluge.

Prilikom realizacije usluge organizacija obezbeđuje ugovorenu i višu raspoloživost svih resursa kako bi se osigurao ugovoreni kontinuitet usluge i obezbedila usluga na najvišem nivou.

Novi Sad, dec 2016.
Direktor: Miljan Radanović

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

15 + 2 =