Izaberite stranicu

Data centar reinženjering

Procena stanja i izgradnja data centra sa serverskom infrastrukturom, spram potreba klijenta.

Ova usluga namenjena je klijentima kojima nije isplativo da infrastrukturu svog IT sektora koriste kao uslugu, već poveravaju brigu o IT specijalizovanoj kompaniji. Positive kao kompanija kojoj je IT primarna delatnost, nudi kompletnu implementaciju Data centra, počev od analize potreba, procene budžeta, izrade studije izvodljivosti, kao i izrade samog projekta, preko isporuke potrebne opreme, izvođenja radova, konfigurisanja, testiranja, do puštanja u rad i održavanja. Positive preuzima odgovornost za realizaciju ugovorenih koraka i garantuje za ispunjenje postavljenih zahteva u svakoj navedenoj fazi izvođenja projekta. U fazi održavanja, Positive kroz svoje usluge iz BITS portfolia permanentno obezbeđuje funkcionisanje i unapređuje rad klijentovog Data centra.

Na ovaj način Positive, zajedno sa klijentom, osmišljava, uspostavlja, implementira i održava osnovnu informacionu infrastrukturu klijenta – Data centar.

Data centri u najširem smislu značenja podrazumevaju skupove servera na kojima se izvršavaju razni servisi potrebni za veliki broj korisnika. U realnom okruženju  informacionih sistema, data centar je predstavljen već sa dva fizička servera. Rastuće potrebe za velikim brojem servisa koji moraju da budu brzi, pouzdani i dostupni 24/7, stvaraju potrebu za razvojem data centara kod sve većeg broja kompanija. Proces virtuelizacije je sa jedne strane smanjio potrebu za velikim brojem fizičkih servera, ali je istovremeno omogućio izvršavanje većeg broja servisa na istim tim serverima kroz primenu virtuelnih servera. Ovo je podstaklo razvoj informacionih sistema kod malih i srednjih preduzeća i dodalo zamah njihovom unapređenju u enterprise segmentu. Sa takvim napretkom data centara došlo je i do potrebe da se okruženje, u kojima se ovi serveri nalaze, unapredi sa ciljem da se obezbedi stabilan, neometan i neprekidan rad svih servera u data centru i da se time korisnicima obezbedi kontinuiran pristup podacima i mehanizmima za njihovu obradu.

Za realizaciju ovih zahteva data centri moraju da prate promene kako u tehnologiji, tako i u bezbednosti i ostalim komponentama okruženja kao što su klimatski uslovi, komunikaciona rešenja i pravila ponašanja. Zbog toga je potrebno da se data centri transformišu korak po korak do konačne konsolidacije data centara.

Izgradnja modernog data centra počinje procenom stanja postojećih serverskih resursa i poređenjem sa realnim potrebama i zahtevima korisnika informacionog sistema. Konsolidacija serverske infrastrukture podrazumeva radove kao što su:

 • Evaluacija postojećih servera, njihovog stanja i nivoa iskorišćenosti njihovih resursa
 • Evaluacija stanja operativnih sistema i servisa koji se na njima izvršavaju
 • Procena budućih potreba za resursima, planiranjem daljeg razvoja informacionog sistema
 • Procena nedostajućih resursa nakon konsolidacije postojećih resursa
 • Preporuka tehnologija za konsolidaciju serverske infrastrukture

Nakon izvršenog dimenzionisanja fizičkih servera za buduće potrebe, neophodno je dizajnirati mrežnu infrastrukturu data centra koja će povezati fizičke servere na način koji primenjuje „three-layer-hierarchy“ model dizajniranja mreže, odnosno da se obezbedi maksimalno brz „core“ mrežni nivo za međusobnu komunikaciju između servera, kao i pouzdan „distribution“ nivo između data centra i korisnika informacionog sistema. Ova dva nivoa su u slučaju manjih data centara integrisani u jedan, radi prilagođavanja samom data centru. Ovi radovi obuhvataju sledeće korake:

 • Utvrđivanje ukupnog broja priključaka za povezivanje servera
 • Dimenzionisanje „core“ svičeva, njihovog broja i predlog konfiguracije
 • Predlog povezivanja „Core Access“ svičeva posredstvom „Distribution“ svičeva
 • Dimenzionisanje „distribution“ svičeva, njihovog broja i predlog konfiguracije

Sledeća izuzetno bitna stavka je obezbeđivanje kontinuiranog napajanja data centra. U slučaju nestanka napajanja ceo data centar prestaje sa radom, pa čak i nakon ponovnog uspostavljanja napajanja nije izvesno da su usled nepravilnog gašenja servera svi podaci sačuvani, ni da su svi servisi operativni. Takođe, serverima je potrebno izvesno vreme da podignu svoje operativne sisteme i virtuelne servere. U tim trenucima, potrošnja struje dostiže svoje pikove pa je u slučaju pogrešnog dizajna moguć ponovni pad celokupnog data centra usled preopterećenja vodova za napajanje. Da bi se izbegle ovakve situacije neophodno je da se izvrši procena potrošnje struje celokupne opreme koja je instalirana u data centru (serveri, mrežna oprema, rashladna oprema, rasveta, sigurnosni sistemi) i da se predvidi porast njene potrošnje usled planiranih proširenja data centra u narednom periodu. Dizajn napajanja data centra mora da predvidi:

 • Potreban kapacitet za rad svih uređaja u narednom periodu
 • Procenu maksimalnog opterećenja napajanja i vreme rada data centra u ovakvom režimu
 • Raspodelu opterećenja koje kreira oprema data centra prema tipu opreme i po strujnim fazama
 • Izvor alternativnog ili rezervnog napajanja i njegov kapacitet i autonomija
 • Mehanizam za automatsko prebacivanje sa primarnog na alternativno ili rezervno napajanje

Za stabilan i pouzdan rad data centra neophodno je da se u njemu održavaju klimatski uslovi koje propisuju proizvođači opreme implementirane u data centru. Stoga je sa jedne strane neophodan sistem za praćenje parametara kao što su temperatura i vlažnost u data centru, a sa druge strane oprema koja će ove parametre automatski zadržati u potrebnim okvirima. Na promenu ovih parametara utiče vrsta i količina instalirane opreme i njihova disipacija, kao i zapremina prostorije, njen položaj unutar objekta i spoljni klimatski faktori. Za neometan rad data centra preporučuju se sledeći parametri:

 • Temperatura prostorije: 21°C – 24°C sa odstupanjem ±3°C
 • Vlažnost prostorije 50% sa odstupanjem ±10%

Da bi se data centar osigurao od gubitka funkcionalnosti i podataka, mere predostrožnosti obuhvataju i sledeća planiranja koja nisu u direktnoj službi kvaliteta funkcionisanja data centra, ali imaju velik uticaj na bezbednosnu komponentu celokupnog informacionog sistema:

 • Obezbeđivanje pristupa data centru ovlašćenim licima
 • Nadziranje pristupa u data centar video nadzorom i kontrolom pristupa
 • Nadziranje rada celokupne opreme u data centru
 • Protiv-požarni i alarmni sistemi

Nakon sakupljanja svih gore navedenih informacija i njihovog predstavljanja kroz projekat reinženjeringa data centra, vrši se procena potrebnih građevinskih radova koji mogu da podrazumevaju rekonstrukciju postojećeg ili izgradnju potpuno novog data centra, u zavisnosti od realnih potreba i zatečenog stanja. Za ovu odluku potrebna je procena:

 • Da li sva navedena oprema i oprema planirana za naredni period može da se smesti u planirani prostor prema standardima (prolazi i pristup pojedinačnoj opremi u data centru)
 • Da li ambijentalni uslovi koji će se stvoriti radom opreme i njenom disipacijom mogu biti kontrolisani i održavani u zadatim okvirima;
 • Da li je moguće obezbediti privod napajanja dovoljnih kapaciteta i u dovoljnom broju;
 • Da li postoji mogućnost izgradnje kompjuterskog poda i/ili spuštenog plafona za bezbedno distribuiranje kablovskih infrastruktura;
 • Bezbednosna procena.

Ovako planiran data centar obezbeđuje neometan rad svih servisa data centra i pristup podacima svim korisnicima informacionog sistema. Takođe, sve potrebe koje bi mogle da nastanu u narednom periodu mogu biti podržane kapacitetima ovako dizajniranog data centra bez potrebe za novim rekonstrukcijama.

Znanje i iskustvo stručnjaka Pozitiv tima, kao i brojne reference, garantuju da će Data centar biti izrađen kako prema potrebama klijenta, tako i prema njegovim mogućnostima, imajući u vidu neminovan razvoj i unapređenje Data centra zbog rastućih i kompleksnijih zahteva u poslovanju. Veoma važna komponenta usluge koju nudi Positive je da se ona ne završava izradom i isporukom opreme, već kroz spektar usluga koje nudi.

Povezane usluge

Usluga Positive backupa podrazumeva lokalni backup na Vašem ili našem uređaju i udaljeni backup (disaster recovery) u našem data centru.

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.